Skip to Content

Den modliteb 2015

Setkání křesťanů z různých církví ke společnému uctívání Boha a modlitbám.

6. 6. 2015, Praha

Kulturní zařízení Domovina, Na Maninách 1525/32a, Praha 7-Holešovice (zastávka tramvaje „Maniny“)

Mezidenominační setkání navazující na tradici Světových dnů modliteb a loňského Dne pokání.

Aby byl prostor pro delší čas na chvály a očekávání na Pána na jedné straně a konkrétní strukturované přímluvy na straně druhé, akce bude delší než v minulých letech, rozdělená na dva bloky. 

Program:

10:00–12:00 blok chval, uctívání a proroctví,

v polední pauze možno na místě v restauraci Domovina zakoupit oběd za 79,- Kč

13:30–16:30 strukturovaný program zaměřený na společné modlitby

(lze se zúčastnit i pouze jednoho z bloků programu)

Od počátku příprav vnímáme Boží důrazy v následujících oblastech. Bůh chce tvořit něco nového, nemáme kopírovat nebo napodobovat loňský Den pokání nebo nějaké podobné akce z minulosti. Dále vnímáme důležitost půstu. Pán nám také ukazuje, že nemůže vítězit ten, kdo není ochoten položit svůj život (Zj 2.10 b).

Blok chval, uctívání a proroctví

Při chválách a uctívání chceme očekávat, co k nám bude Bůh mluvit. Témata nebo oblasti, které nám Pán ukáže, budeme zpět předkládat Jemu. Rádi bychom tato témata zapisovali a průběžně promítali projektorem v průběhu chval. Pokud zazní obzvlášť důležité nebo naléhavé téma, rádi bychom ho zařadili také do odpoledního bloku modliteb.

Modlitební témata: 

Žehnání Izraeli – tímto tématem bychom rádi začali, nikoli končili. Chceme se modlit, aby ČR byla pro Izrael žehnajícím a přátelským národem.

Vztah ČR a Ruska – modlitby za vyjasnění našich postojů; obrana proti případnému nebezpečí

Vztah ČR a muslimů – správně rozumět a reagovat na sílící aktivity islámu.

Pronásledovaní křesťané – modlitby za trpící církev ve světě a za postoj ČR k příchozím uprchlíkům.

Probuzení v ČR – Pán chce v našem národě jednat. Můžeme to nazývat probuzení, Boží navštívení nebo shromáždění a zapálení žhavých uhlíků. Chceme Bohu přinášet modlitby ve dvou částech.

A – požehnání skrze služebníky z míst, kde byla v minulosti lokální probuzení (přinesení žhavých uhlíků)

B – modlit se, až přijde probuzení, aby se rozneslo do čtyř stran naší země (roznesení žhavých, zapálených uhlíků), modlit by se mohli čtyři zástupci z různých světových stran ČR, aby se probuzení rozneslo až k nim.

Modlitby za účastníky – požehnání lidem, kteří se budou účastnit Dne modliteb, aby nesli Boží změny všude, kam půjdou.

 

Pořádá KMS (www.kmspraha.cz).

Přípravný výbor pod vedením B. Zapadla tvoří manželé Skrbkovi, P. Trantina a M. Čižinská. Na programu se budou podílet i další vedoucí, kteří se účastnili již minulých modlitebních setkání.

 

Pozvánka na Den pokání ke stažení

Pozvánka ve formátu .jpg ke stažení. Můžete ji tisknout, posílat e-mailem, či šířit jiným způsobem.Den pokání 2014

Den pokání (20. 9., Praha)

Den pokání je mezidenominační setkání se společnými chvalami a modlitbami, které navazuje na Celosvětové dny modliteb v minulých letech.

Datum konání:  20.  9.  (14:00–17:30)

Místo konání: Praha 2, Ječná 19  (modlitebna ECM –  vchod dvorem, velký sál v 1. patře)

Rádi bychom přistoupili společně před Boha, činili pokání ze svých osobních hříchů, zástupně vyznali hříchy církve i našeho národa a vzdali mu chválu, která mu náleží.
Nechceme se vracet příliš do minulosti, ale podívat se jen na období po listopadu 1989. Vnímáme, že jsme mnohdy jako jednotlivci i jako církev přestali hledat Boží vůli a počítat s jeho mocí. Toto hledání jsme nahradili různými programy a aktivitami. Někdy jsme dokonce jako prioritu svého života (ať už vědomě či nevědomě) zvolili to, aby se nám dařilo co nejlépe. Takovým jednáním jsme někdy v podstatě popřeli Ježíšovo panství a vzali život do svých rukou. Církev měla po revoluci obrovský kredit, který ale ztratila. To je dle našeho názoru také důsledkem toho, že jsme jako křesťané ztratili slanost.
Vidíme některé příčiny tohoto stavu, ale je pravděpodobné, že některé nevidíme. Budeme očekávat, že Bůh může v této věci dát nové zjevení i přímo na místě a milost ke změně. Kéž to napomůže k novému růstu církve i uzdravení a návratu těch, kteří byli někým nebo něčím v církvi zklamáni, zpět k živému Bohu.
Chválit Hospodina chceme modlitbami a písněmi, ale také tancem, výtvarnými projevy apod. podle toho, jak je kdo obdarován. Hudební část chval budou mít na starosti manželé Skrbkovi z AC CBH Praha, kteří pravidelně slouží v pražském Domě modliteb (IHOPP).

Srdečně zveme všechny, kterým leží na srdci církev v České republice i náš národ a chtějí se s vírou modlit za jeho záchranu.

Přípravný výbor: Bohuslav Zapadlo, Lubomír Ondráček, Petr Šimmer, Jaroslav Šelong, Petr Kácha, Miloš Kačírek, Petr Trantina, Jiří Miklóš, Jiří Čihulka, Mirek a Hanka Skrbkovi, Monika Čižinská

Organizačně zajišťuje Křesťanská misijní společnost.
Kontakt: pospisilova@kmspraha.cz


Den milování Pána Ježíše Krista

Milí bratři a sestry v Pánu Ježíši Kristu,

Vyzýváme a povzbuzujeme vás k uspořádání Dne milování Pána Ježíše Krista ve vašich rodinách, sborech a městech během letničního víkendu 6.–8. 6 .2014.

Celý článek

Modlitby v roce 2014

Po několika letech, kdy Křesťanská misijní společnost pravidelně pořádala celorepublikové bohoslužby v rámci Celosvětového dne modliteb, se Užší výbor KMS rozhodl v letošním roce národní setkání nepořádat. Pokud vám modlitby za naši zemi leží na srdci, rezervujte si prosím ve svém kalendáři termín 17.–18. 10. 2014, kdy KMS bude pořádat modlitební konferenci Mokon.


CDM 2013 bude opět v “Betlémě”

Ihned po skončení loňského Celosvětového dne modliteb (CDM) se mnozí účastníci ptali, zda a jakým způsobem bude tato aktivita pokračovat. V přípravném výboru jsme se shodovali, že bychom pokračovat chtěli, ale nechtěli jsme jen automaticky opakovat to, co bylo na Řípu, v Betlémské kapli a na Hradčanském náměstí. Bylo také potřeba ujasnit, kdo chce v přípravném týmu pokračovat a kdo ne a koho do něj případně ještě přizvat. Zohlednili jsme různé připomínky a podněty a chceme navázat na to, co se z našeho pohledu podařilo a čemu Bůh žehnal. Musíme rozlišovat mezi akcí na veřejnosti a akcí v uzavřených prostorách. Obojí má své místo, ale každý typ setkání má jinou formu. Někteří z účastníků minulých CDM preferují venkovní akce, jiní zase uzavřená shromáždění v nějaké budově. Jsou také rozdílné pohledy na způsob chvály a modliteb. Chceme CDM koncipovat jako akci pro široké spektrum křesťanů. Současně se ale jedná o modlitební akci a na tento hlavní záměr se chceme při přípravě programu zaměřit.

Celý článek

Vize Celosvětového dne modliteb

Vize Global Day of Prayer – Celosvětového dne modliteb (dále CSDM) spočívá v příchodu Kristovy slávy a požehnání pro národy. Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody naplňují moře. Abakuk 2,14

Primárním záměrem Celosvětového dne modliteb je vyprosit Boží požehnání pro národy a přinést jeho slávu. Cestou k tomuto cíli je společné hledání Boha a vyvyšování jeho Syna Ježíše Krista, protože on je toho hoden.

Celý článek