Milí bratři a sestry v Pánu Ježíši Kristu,

Vyzýváme a povzbuzujeme vás k uspořádání Dne milování Pána Ježíše Krista ve vašich rodinách, sborech a městech během letničního víkendu 6.–8. 6 .2014.

K této výzvě nás vedou tři hlavní důvody: Zaprvé vidíme významné dějinné změny v zemích kolem ČR a Evropy (probuzení velkého násilí v subsaharské Africe – Nigérie, Středoafrická republika, Jižní Súdán; bližší prstenec násilných událostí vedoucí k pádu režimů nebo dlouhotrvající válce – Tunisko, Libye, Egypt, Sýrie; nepokoje v Turecku a potenciálně velmi nebezpečný vývoj na Ukrajině, který se může bezprostředně dotknout i Střední Evropy mnohem výrazněji než jen další ekonomickou krizí v jižní a střední Evropě).

Zadruhé přichází rostoucí počet závažných prorockých varovných slov, že míra nevíry, vzpoury a odmítání Boha, z níž pramení všemožné morální hříchy, dosahuje v naší zemi kritických mezí. V biblických dobách tato varování často následoval soud, pokud nedošlo k pokání. V posledních 15 letech přicházela různá varování (pády vlád, povodně, ekonomická krize, rozdělení v církvi), a kde Boží lid vzal jeho varování vážně, pokořil se, modlil se a napravil své cesty, došlo ke zmírnění nebo odvrácení soudů nebo prodloužení času milosti.

Zatřetí na letnice letos není plánováno zapojení do Celosvětového dne modliteb. Rozpoznáváme naléhavost časů a věříme, že prioritou je nyní uspořádat Den milování Pána Ježíše, který by potěšil Boží srdce a mohl výrazně pomoci církvi dlouhodobě naplňovat první a druhé přikázání.

Proč zrovna toto a zrovna nyní? Vidíme řadu pozitivních věcí, kde se daří šířit Boží království (výraznější pozitivnější reakce lidí na evangelium v kurzech Alfa a dalších evangelizacích, rostoucí dílo mezi mladou generací, pozoruhodné Boží působení mezi Romy, rostoucí hnutí chval a uctívání Pána). Ale přesto závažnost hříchu a varování lze shrnout např. v nedávném vidění českého národa na váhách před Hospodinem. Hospodin seděl na trůnu uprostřed velmi vážné atmosféry a pohyb dvou misek vah již ustal. Na té dolní, která naprosto převážila, byl náš národ obklopený ohromnou hromadou a tíhou svých hříchů. Na druhé misce byla hrstka křesťanů, kteří opravdově milovali a uctívali Pána. A libá vůně jejich vroucí lásky a uctívání Krista, ne nějakých formálních náboženských činností, byla Bohu milá a ještě zadržovala vyřčení soudu nad vší tou bezbožností a zvráceností.

Láska a uctívání samozřejmě nenahrazují Kristovu oběť za hřích, která je jediným zdrojem spásy. Není nic, co bychom mohli přidat k jeho dokonalé oběti, není spásy nikde jinde, než v jeho jménu. Právě proto voláme Boží lid k pokání, odvrácení se od svých cest a opravdovému soustředění se na Krista, jaké vidíme na ženě hříšnici v L 7,36-50. Ježíš jí řekl: „Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velkou lásku“ (v 47).

Toužíme po Božím milosrdenství a spáse pro celý náš národ. Kéž by k našemu národu zněla tato věta a ne to, že se míra našich hříchů dotkla nebe a národ dostane, co si právem zaslouží. Proto vyzýváme všechen Boží lid v této zemi: Napravme své cesty. Kde Kristus není první v našich životech, kde ho nade vše nemilujeme a neposloucháme (J 14,23), změňme to. A i když víme, že mnohé sbory již mají své plány na letniční víkend, prosíme: Pojměte tento víkend jako bod obratu k dlouhodobému naplňování prvních dvou přikázání. Uspořádejme v co nejvíce sborech a městech večery chval a milování Pána, usmiřme se a projevme lásku dalším částem Kristova těla, udělejme společná shromáždění nebo se navštivme po sborech, po rodinách, ať se láska Boží vylitá do našich srdcí vrací Pánu i mohutně rozlije do celé církve a národa. Společně milujme a vyvyšujme Pána Ježíše nad celou zemí, aby přitáhl mnohé k sobě a jeho milosrdenství znovu převážilo nad soudem.

Kéž Duch svatý přijde o letnicích znovu na českou církev a zmocní nás k životu vroucího milování Pána a všech našich bližních. A kéž nám Bůh dovolí prožít přes léto hlubokou obnovu a svolá poté celou svou církev do Prahy na celostátní Den pokání 20.9., kde bychom ho v pokání a uctívání společně jako jeho církev vyvýšili jako Pána nad celou naší zemí.

Přípravný výbor národního Dne pokání

Lubomír Ondráček, Petr Šimmer, Jaroslav Šelong, Petr Kácha, David Loula, Miloš Kačírek, Petr Trantina, Jiří Miklóš, Bohuslav Zapadlo, Jiří Čihulka