Vize Global Day of Prayer – Celosvětového dne modliteb (dále CSDM) spočívá v příchodu Kristovy slávy a požehnání pro národy. Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody naplňují moře. Abakuk 2,14

Primárním záměrem Celosvětového dne modliteb je vyprosit Boží požehnání pro národy a přinést jeho slávu. Cestou k tomuto cíli je společné hledání Boha a vyvyšování jeho Syna Ježíše Krista, protože on je toho hoden.

Vize vychází z příkladu prvotní církve: Ti všichni se svorně a vytrvale modlili. Skutky 1,14 Výsledkem deseti dnů intenzivních modliteb Ježíšových učedníků bylo vylití Ducha svatého o Letnicích v Jeruzalémě. Po Letnicích nastal rozmach církve v celé římské říši i za jejími hranicemi. Byly to dny požehnání pro národy. Proto Světovému dni modliteb předchází 10 dní modliteb a po něm 90 dní požehnání, kdy církev vychází do světa sloužit v moci Ducha svatého se světlem a láskou Kristovou.

SDM je příležitost pro znovuzrozené křesťany ze všech národů, aby se shromáždili k modlitbám za milost a u trůnu milosti vyprosili odpuštění, uzdravení, očištění a požehnání pro národy podle slova z 2. Paralipomenon 7,14 : …A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.


V České republice se CSDM pořádá od roku 2006. Vizí národního organizačního týmu je shromáždit křesťany ze všech církví, sborů, skupin a hnutí, aby společně připravili cestu pro příchod Pána Ježíše do českého národa a české země. Hlas volajícího: Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha! Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahrbek sníženy. Pahorkatina ať se v rovinu změní a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa. Izajáš 40, 3-5

Cílem českého CSDM je uznání Ježíše Krista jako duchovního Krále a Pána České republiky a duchovní rozvlažení, povzbuzení a proměna národa.

Cestou k tomuto cíli je společné pokoření se pod mocnou ruku Boží, vyznání svých hříchů a zacílení se správným směrem, tedy aby se jednotný Boží lid stal pro společnost světlem, solí a všeobecným požehnáním. Modlíme se za obnovu církve skrze fungující Tělo Kristovo na základě listu Efezským. Naším programem je také obnova starých českých studnic, které vyhloubili generace našich předků. Jedná se o hodnoty jako je láska k pravdě, svatost, modlitba, uctívání, víra a další, které byly během věků zasypány.

Věříme, že začátek nového tisíciletí s sebou nese rychlé změny ve společnosti a církev potřebuje rychle a moudře na tyto změny reagovat. Vidíme nárůst bezbožnosti a svévole a mnohé zmatky, které pronikají současnou společností a otřásají generacemi. Zdá se, že pro toto období platí slovo Boží, které říká: Ještě jednou otřesu nejen zemí, ale i nebem. Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to neotřesitelné. Židům 12,26,27

Proto voláme s naléhavostí Boží lid k tomu, aby si stoupl do trhliny, která vznikla odvrácením se od Boha, aby neuvrhl zemi do zkázy. Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do zkázy... Ezechiel 22,30 Chceme se společně modlit za radostnou církev, která bude nadějí pro národ skrze zvěstování evangelia.

Kéž Pán Bůh najde mezi námi mnoho věrných, kteří budou svými přímluvami zazdívat zeď.